Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”.
I. Administrator danych osobowych:
PWKD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 92, 60-324 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000602073, REGON 363733129, NIP 7831737540, BDO 000024166, posiadająca kapitał zakładowy 50.000,00 zł, adres e-mail: biuro@pwkd.pl, telefon: +48 61 861 61 88, zwana dalej: „Administratorem”.
II. Twoje prawa:
Masz prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
3) żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO),
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, telefon: +48 606 950 000, www.uodo.gov.pl).
III. Cele i podstawy prawne przetwarzania:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach:
1) umożliwienie Tobie korzystania ze wszystkich funkcjonalności portalu Administratora; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
2) realizacja zawartej z Tobą umowy, a także kontakt z Tobą, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, przesłaną przez Ciebie wiadomość, pozostawioną przez Ciebie prośbę o kontakt, w tym w celu nawiązania współpracy; art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3) spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności sprawozdawczych, księgowych i archiwizacyjnych; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
4) prowadzenie marketingu bezpośredniego Administratora lub podmiotów z Administratorem powiązanych, w zakresie i formach, na jakie wyraziłeś zgodę (np. newsletter dotyczący produktów Administratora) – prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest możliwość rzeczywistego korzystania z odrębnie udzielonych przez Ciebie zgód na marketing bezpośredni; art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
5) dochodzenie roszczeń przez Administratora i obrona Administratora przed roszczeniami. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie, lecz ich nieprzekazanie uniemożliwi nam realizację celów wskazanych powyżej. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
IV. Odbiorcy danych osobowych:
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, prawne, księgowe, techniczne, informatyczne lub programistyczne. W szczególności dotyczy to podmiotów, z których serwerów korzystamy, które świadczą nam usługi związane z newsletterem oraz dostawców narzędzi służących do obsługi i analityki portalu prowadzonego przez nas pod adresem: www.pwkd.pl, a także podmiotów, za pomocą których realizujemy zawartą z Tobą umowę.
V. Okres przetwarzania:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny na realizację celów wskazanych w pkt III powyżej przy uwzględnieniu zasady maksymalnego możliwego ograniczania zakresu przetwarzanych danych.