Regulamin

REGULAMIN PORTALU
obowiązujący od dnia: 01.12.2022 r.

§ 1. Definicje.
Ilekroć w niniejszym dokumencie używane są niżej wskazane pojęcia pisane wielką literą, nadaje się im następujące znaczenie:
1) „Portal” – portal internetowy dostępny pod adresem www.pwkd.pl;
2) „Regulamin” – niniejszy dokument, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
3) „Strona” – Usługodawca albo Usługobiorca;
4) „Strony” – Usługodawca oraz Usługobiorca;
5) „Umowa” – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zwarta na podstawie Regulaminu;
6) „Usługa” – usługa świadczona drogą elektroniczną z wykorzystaniem Portalu, polegająca na umożliwieniu Usługobiorcy dostępu do informacji zawartych na Portalu;
7) „Usługobiorca” – podmiot korzystający z Portalu na podstawie Umowy;
8) „Usługodawca” – PWKD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 92, 60-324 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000602073, REGON 363733129, NIP 7831737540, BDO 000024166, posiadająca kapitał zakładowy 50.000,00 zł, adres e-mail: biuro@pwkd.pl, telefon: +48 61 861 61 88.

§ 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną.
1. Usługodawca świadczy Usługobiorcy Usługę na podstawie Umowy.
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu przez Użytkownika.
3. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą zakończenia korzystania z Portalu przez Użytkownika.
4. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i zgodnie z Regulaminem.
5. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia ciągłego dostępu Usługobiorcy do Usługi w ramach Umowy.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz obchodzenie zabezpieczeń Portalu.

§ 3. Wymagania techniczne.
1. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania połączenia z Internetem oraz korzystania z aktualnej wersji przeglądarki internetowej przy użyciu urządzenia spełniającego minimalne wymagania techniczne takiej przeglądarki internetowej.
2. Niespełnienie wymagań wskazanych w ust. 1 powyżej może, ale nie musi, uniemożliwić korzystanie z Usługi. Usługodawca nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za nieprawidłowości w Usłudze.

§ 4. Zaproszenie do zawarcia umowy.
Wszelkie treści publikowane na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia Kodeks cywilny, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 tejże ustawy.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne.
1. W przypadku, gdy Usługobiorca uważa, że Usługa świadczona jest niezgodnie z Regulaminem, uprawniony jest do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy, w formie dokumentowej na adres e-mail Usługodawcy lub telefonicznie z wykorzystaniem numeru telefonu Usługodawcy – wszystkie dane kontaktowe podane są w § 1 pkt 8 Regulaminu.
2. Reklamacje powinny zawierać:
1) dane identyfikacyjne i kontaktowe Usługobiorcy w zakresie umożliwiającym udzielenie odpowiedzi na reklamację,
2) opis nieprawidłowości z, w miarę możliwości, zrzutami ekranu lub innymi materiałami potwierdzającymi wystąpienie lub ułatwiającymi zidentyfikowanie nieprawidłowości.
3. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia ich wpłynięcia do Usługodawcy z wykorzystaniem takiego samego środka porozumiewania się, jaki wykorzystany został do wniesienia reklamacji.

§ 6. Prawa autorskie.
Wszelkie oznaczenia używane na Portalu podlegają ochronie, a prawa do nich przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim. Korzystanie z nich bez zgody uprawnionego podmiotu stanowi naruszenie prawa.

§ 7. Prawo właściwe.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.